INFORMACE PRO RODIČE

Provoz SVČ se bude řídit manuálem MŠMT ČR Manuál a dalšími s ním souvisejícími opatřeními. 

Všechny aktuální  informace Vám budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách, FB, nástěnce před SVČ.

Více informací na https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

- SVČ zahajuje  činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

- Od dětí (dále jen klientů) se před prvním příchodem do SVČ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

- Upozorňujeme zákonné zástupce klientů, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do SVČ vstoupit.

- Klientům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění  (rýma, kašel), je umožněn vstup do SVČ pouze v případě, prokážou-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u klienta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický nebo odborný lékař pro děti a dorost. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy SVČ. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

- Vstup rodičů a zákonných zástupců do všech prostor SVČ je povolen jen s rouškou či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest - DO ODVOLÁNÍ

- V případě změny epidemiologické situace musí mít klienti SVČ s sebou minimálně 2 roušky či jiný ochranný prostředek dýchacích cest a sáček na jejich uložení.

- Vstup do budov SVČ je umožněn pouze dětem, ve výjimečných a odůvodněných případech i  doprovázejícím osobám a zákonným zástupcům s ochrannými prostředky dýchacích cest.

- U vstupu do šatny SVČ jsou děti povinny provést dezinfekci rukou, dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v SVČ  a dbají příkazů pedagogických pracovníků.

- Organizační pokyny budou pravidelně aktualizovány s ohledem na vývoj epidemiologické situace a na základě doporučení MŠMT, MZ a pokynů KHS Zlín.

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru práce a cílovým skupinám nelze v zájmových činnostech SVČ zabránit potkávání osob z různých škol a obcí. Přesto děláme pro Vaše i naše bezpečí maximum a dodržujeme všechna opatření, u kterých je to možné.

V Hulíně dne 26. srpna 2020

Jitka Zachariášová

Ředitelka SVČ Hulín