INFORMACE PRO RODIČE

Provoz SVČ se bude řídit manuálem MŠMT ČR Manuál a dalšími s ním souvisejícími opatřeními. Všechny aktuální  informace Vám budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách, FB, nástěnce před SVČ. Více informací na https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

- SVČ zahajuje  činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od dětí (dále jen klientů) se před prvním příchodem do SVČ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

- Upozorňujeme zákonné zástupce klientů, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do SVČ vstoupit.

- Klientům s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění  (rýma, kašel), je umožněn vstup do SVČ pouze v případě, prokážou-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u klienta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický nebo odborný lékař pro děti a dorost. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy SVČ. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

- Klienti SVČ musí mít s sebou minimálně 2 roušky či jiný ochranný prostředek dýchacích cest a sáček na jejich uložení.

- Vstup do budov SVČ je umožněn pouze dětem, ve výjimečných a odůvodněných případech i  doprovázejícím osobám a zákonným zástupcům s ochrannými prostředky dýchacích cest.

U vstupu do šatny SVČ jsou děti povinny provést dezinfekci rukou, dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v SVČ  a dbají příkazů pedagogických pracovníků.

- Organizační pokyny budou pravidelně aktualizovány s ohledem na vývoj epidemiologické situace a na základě doporučení MŠMT, MZ a pokynů KHS Zlín.

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru práce a cílovým skupinám nelze v zájmových činnostech SVČ zabránit potkávání osob z různých škol a obcí. Přesto děláme pro Vaše i naše bezpečí maximum a dodržujeme všechna opatření, u kterých je to možné.

BEZPEČNOST A OPATŘENÍ KE COVID 19

Jako školské zařízení se řídíme stejnými předpisy jako školy, pokud nám není nařízeno státními orgány jinak. Věříme, že vzájemnou podporou a spoluprací, vše zvládneme ve zdraví.

Děláme vše pro maximální bezpečnost Vás, Vašich dětí i našich zaměstnanců:

  • Všechny budovy, učebny i kanceláře se denně desinfikují – mezi jednotlivými kroužky desinfikujeme dotykové plochy – dveře, stoly, opěrky židlí.
  • Při vstupu do budovy si každá osoba vydesinfikuje ruce (budovy jsou vybaveny desinfekcí u dveří), v průběhu kroužku pak dle činnosti a potřeby dbáme na zvýšené mytí rukou - na všech pracovištích jsou zajištěna co nejšetrnější mýdla.
  • Do budov - společných prostor (chodby, WC, ....) mohou všechny osoby jen s rouškou.

V jednotlivých kroužcích to bude dle aktuálních nařízení nyní takto:

  • Vedoucí a lektoři kroužků mají vždy a po celou dobu kroužku roušku, respirátor, nebo štít. Výjimkou jsou pohybové kroužky – trampolíny a Hulíňáček, kde to povaha činnosti zcela neumožňuje.
  • V kroužcích, kde jsou jen předškolní děti – MŠ, nebo jen děti I.st., účastníci mít roušky nemusí.
  • V kroužcích, kde jsou účastníky starší děti – II. st., případně dospělí (mimo pohybové), je nutné, aby účastníci měli roušku po celou dobu kroužku.
  • Výše uvedené platí také v kroužcích, kde se případně míchají mladší děti – I.st. se staršími – II. st. – v tomto případě musí mít roušku všichni účastníci činnosti.
  • V kroužcích a aktivitách RC pro maminky s dětmi – musí mít roušku dospělí, děti ne. NELZE SE HROMADNĚ DOHODNOUT, ŽE SI DOSPĚLÍ ROUŠKY NEDAJÍ!!

KROUŽKY V  ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH se řídí stejnými pravidly a pravidly konkrétní školy, desinfekce prostor je zajišťována školou, před vstupem/zahájením činnosti kroužku zajistí vedoucí/lektor desinfekci rukou a dále se řídí výše popsanými pravidly.

V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ Z DŮVODU NAŘÍZENÝCH OPATŘENÍ BUDOU DLE MOŽNOSTÍ NEREALIZOVANÉ LEKCE NAHRAZENY. POKUD BY JE NEBYLO MOŽNÉ NAHRADIT DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU, BUDE VÁM NA KONCI VYPOČÍTANÁ ČÁSTKA VRÁCENA. 

V Hulíně dne 29. září 2020

Jitka Zachariášová

Ředitelka SVČ Hulín